Veebisaidi kasutamise üldtingimused

Lugege üldtingimused enne EKJU veebisaidi kasutamist tähelepanelikult läbi, sest veebisaidi kasutamisega kinnitate, et nõustute tingimustega ja kohustute neid järgima.

Need üldtingimused kehtivad alates 21. novembrist 2018. Jätame endale õiguse neid tingimusi aeg-ajalt muuta ilma teid sellest teavitamata. Kinnitate, et tutvute aeg-ajalt selle veebisaidi ja üldtingimustega ning tutvute võimalike muudatustega. Kui kasutate veebisaiti pärast selliseid muudatusi edasi, annate muudatustele oma nõusoleku ning kohustute neid järgima.

Intellektuaalomand

Nende üldtingimustega nõustumisel kinnitate, et olete teadlik kogu veebilehel kuvatava teabe kaitstusest autoriõiguse, kaubamärgiõiguse, teenusemärgiõiguse, patendiõiguse ja muude intellektuaalomandi kaitse õigustega ning et teave kuulub täielikult EKJU-le.

Teil on õigus kasutada sisu õigusaktides lubatud viisil ning viitega EKJU-le. Välja arvatud isiklikuks tarbeks tehtud üks koopia, ei tohi sellel veebisaidil kuvatavaid dokumente ega teavet kopeerida, reprodutseerida, modifitseerida, avaldada, üles laadida, postitada, edastada ega levitada, kui meie või konkreetne sisupakkuja ei ole selleks eelnevalt kirjalikku luba andnud, ning te vastutate ainuisikuliselt sellise loa hankimise eest enne sellel veebisaidil avaldatud autoriõigusega kaitstud materjali taaskasutamist.

Kolmandate isikute veebisaidid

Sellel veebisaidil võivad olla lingid kolmandate isikute veebisaitidele või muud viited teabele, dokumentidele, tarkvarale, materjalidele ja/või teenustele, mida pakuvad teised isikud.

Need teised veebisaidid ja isikud ei ole meie kontrolli all ning te kinnitate, et olete teadlik asjaolust, et meie ei vastuta selliste saitide täpsuse, sündsuse ja muude sisutegurite eest ning et me ei vastuta viidatavate isikute või nende toodete ja teenuste vigade ja väljajätmiste eest. Sellised lingid ja viited on esitatud üksnes mugavuse parandamiseks ning need ei tähenda, et me nõustume selliste veebisaitide sisuga või selliste isikutega või oleme nendega seotud, samuti ei anna me sellisele sisule mitte mingisugust garantiid.

Garantiidest loobumine, vastutuse piiramine ja kahju hüvitamine

Kasutate EKJU veebisaiti omal riisikol. Veebisaiti pakutakse olemasoleval ja kättesaadaval kujul. Loobume igasugusest garantiist, muu hulgas müügiedu, konkreetsel otstarbel sobivuse ja õigusaktidele vastavuse garantiist.

Me ei vastuta kahju eest, mis tekib veebisaidi kasutamise tagajärjel, ning te kinnitate, et võtate enda kanda kõik nõuded ja kahjud (mh advokaadikulud), mis tulenevad teiepoolsest kolmandate isikute õiguste rikkumisest. Kinnitate, et teil on veebisaidi kasutamiseks üksnes piiratud, mitteainuõiguslik ja mitteloovutatav litsents. Veebilehel võib esineda vigu, mistõttu kinnitate, et kasutate veebisaiti ettevaatlikult ning väldite kasutusviise, mille tagajärjel võite teie või kolmandad isikud oma omandist või teabest ilma jääda.

Kehtivusaeg ja lõpetamine

Need üldtingimused hakkavad teile kehtima sellest hetkest, kui te EKJU veebisaiti kasutama hakkate, ning kehtivad seni, kuni te kasutamise lõpetate või kuni meie nende tingimuste kehtivuse lõpetame.

EKJU jätab endale õiguse nende üldtingimuste kehtivus lõpetada või teie konto igal ajal sulgeda, kui veebisaiti kasutatakse lubamatult või nende üldtingimustega vastuolus või tekib sellise kasutamise kahtlus. Kui EKJU lõpetab nende üldtingimuste kehtivuse või sulgeb teie konto eespool nimetatud põhjustel, ei teki EKJU-l seoses sellega teie ees mingeid kohustusi.

Loovutamine

EKJU võib need üldtingimused või osa neist ilma piiranguteta loovutada. Teil ei ole õigust neid üldtingimusi või nende osi loovutada.

Kohaldatav õigus

Nendele üldtingimustele ja neist tulenevatele või nendega seotud vaidlustele ja nõuetele kohaldatakse Läti Vabariigi õigust ja neid tõlgendatakse kooskõlas Läti Vabariigi õigusega ning alternatiivide ega vastuolus olevate sätete või eeskirjade võimalust ei ole.

Kõik õigus- ja kohtuvaidlused, mis tulenevad nendest üldtingimustest või veebisaidist või on nendega seotud, lahendatakse eranditult Läti Vabariigi föderaalkohtutes.